Eng

შენი ნათელი მომავლისთვის 

ასოციაცია „ათინათი“ შეიქმნა 1995 წელს. ის პირველი საზოგადოებრივი ორგანიზაციაა ქალაქ ზუგდიდში და დღემდე წარმატებულად ფუნქციონირებს.

საზოგადოების მაღალი ნდობა, რომლის მოპოვებაც მან შეძლო, რამდენიმე ფაქტორითაა განპირობებული:  მაღალკვალიფიციური კადრები, კეთილგანწყობილი გარემო, ძლიერი მატერიალურ-ტექნიკური ბაზა, ხარისხითა და ობიექტურობით გამორჩეული საკუთარი მედია საშუალება (რადიო „ათინათი“  FM 105.9). ორგანიზაციის მდგრადობის დასტურია 100–ზე მეტი წარამტებულად განხორციელებული პროექტი და შესაბამისად, ათასობით კმაყოფილი და მადლიერი ადამიანი.

 


 „ათინათის“ მისიაა

 

განათლებული, ტოლერანტი  და თავისუფალი საზოგადოების ჩამოყალიბების ხელშეწყობა. ამისათვის, „ათინათი“ ახორციელებს მოქალაქეთა კომპეტენტურობის ამაღლების, უფლებების დაცვის და  შესაძლებლობების  გაძლიერების ხელშემწყობ პროგრამებს. ხელს უწყობს დასავლეთ საქართველოში სამოქალაქო საზოგადოების განვითარებას და მოსახლეობის ინფორმირებულობას.

განსაკუთრებულ ყურადღებას უთმობს მოწყვლადი ჯგუფების, მათ შორის დევნილი (რეგიონის სპეციფიკიდან გამომდინარე) მოსახლეობის  გაძლიერებას.

ამჟამად „ათინათი“ მუშაობს შემდეგი მიმართულებებით

 


 

სამოქალაქო საზოგადოების განვითარება

 

ამ მიმართულებით „ათინათი“ სხვადასხვა დონორების დახმარებით ახორციელებს შემდეგ საქმიანობებს:

ახალგაზრდების, ბავშვებისა  და პედაგოგებისთვის არაფორმალური განათლების პროგრამებს. საჯარო სკოლებში ჩამოყალიბებული აქვს ახალგაზრდული კლუბები, ზრუნავს პედაგოგთა გადამზადებაზე და კვალიფიკაციის ამაღლებაზე, მუშაობს მშობლებთან. „ათინათი“ ასევე ჩართულია ევრო კავშირი პროგრამა „ერასმუს +“-ში და ახორციელებს ახალგაზრდულ  გაცვლით პროექტებს, ევროპული მოხალისეობრივი სერვისის ფარგლებში „ათინათი“  მასპინძლობს ევროპელ და აგზავნის ქართველ  მოხალისეებს ევროპის სხვადასხვა ორგანიზაციებში.
“ათინათი“  ხელს უწყობს საზოგადოების ცნობიერების  ამაღლებას ცნებაზე – „მოხალისეობა“,  და თავადაც აქტიურადაა ჩართული მოხალისეობრივ საქმიანობებში.
ასევე მუშაობს ქალებთან და ეხმარება მათ გაძლიერებაში, მეწარმეობისა და ლიდერის უნარ-ჩვევების განვითარებაში.
„ათინათი“   ქმნის შესაძლებლობებს სამი სექტორის (სამთავრობო, არასამთავრობო და ბიზნესი) დაახლოებისა და მოსახლობის  ადგილობრივ თვითმმართველობასთან თანამშრომლობისათვის.
საზოგადოებრივი ორგანიზაციების გაძლიერება; „ათინათის“   საინფორმაციო-საკონსულტაციო სამსახური კონულტაციებს უწევს რეგიონის არასამთავრობო ორგანიზაციებს და ინფორმაციის მიწოდებითა და ტრეინინგებით ხელს უწყობს მათ განვითარებას.

 


 

მოწყვლადი (სოციალურად დაუცველი) ფენების დახმარება

 

ამ მიმათულების მიზნობრივი ჯგუფი/ბენეფიციარები ძირითადად არიან  იძულებით გადაადგილებული პირები,  ძალადობის მსხვერპლები (ძირითადად –  ქალები და ბავშვები) და მიგრანტები. „ათინათი“   ძალადობის მსხვერპლებს უწევს ფსიქოლოგიურ და იურიდიულ კონსულტაციებს და სამედიცინო დახმარებას, მუშაობს ასევე  მოძალადეებთან, ავრცელებს ინფორმაციას და  მუშაობს პრობლემის პრევენციაზე. ორგანიზაცია ასევე ქართველი მიგრანტების უფლებების დაცვის კუთხით მუშაობს, რითაც ხელს უწყობს კარგად მართული ლეგალური მიგრაციის საფუძვლების ჩამოყალიბებას საზღვარგარეთ.

 


 

საზოგადოების ინფორმირებულობის ხელშეწყობა

 

„ათინათს“  გააჩნია საკუთარი მედია საშუალება – რადიო „ათინათი“ (FM 105.9), რომელიც მაუწყებლობს დასავლეთ საქართველოში (აფხაზეთის ჩათვლით). რადიო მოსახლეობას სთავაზობს ახალ ამბებს და მიუკერძოებელ ინფორმაციას.

რადიოს არსებობა ორგანიზაციისათვის მნიშვნელოვანია მისი ცნობადობის გაზრდისა და  სტრატეგიული მიმართულების წარმატებულად განხორციელებისთვის. რადიოს მაუწყებლობა 24 საათიანია. მისი მსმენელები  გადაცემების საშუალებით ყოველთვის  გრძნობენ  როგორც რეგიონის, ასევე ქვეყნის ცხოვრების მაჯისცემას.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

მიმდინარე პროექტები 

„ინფორმაციისთვის საზღვრები არ არსებობს“

პროექტის სახელწოდება: „ინფორმაციისთვის საზღვრები არ არსებობს“

დონორი: IREX

პროექტის ხანგრძლივობა:  I ეტაპი  1.09.2015-31.08.2016

II ეტაპი  1.09.2016 -31.07.2017
პროექტის მიზანი: ნდობის გაღრმავება ქართველებსა და აფხაზებს შორის.
პროექტით გათვალისწინებული ღონისძიებები:
რადიო „ათინათი“- ს ეთერში გადის კვირაში სამი გადაცემა საერთო სათაურით: „შეხების წერტილები“(ტოჩკი საპრიკასნავენია)

ყოველ ორშაბათს ეთერში გადის „პრესის მიმოხილვა“ (ქართულ და აფხაზურ მედიაში გამოქვეყნებული კვირის აქტუალური თემები წყაროების მითითებით), ოთხშაბათობით “ქართული და აფხაზური კულტურა და ტრადიციები”, ხოლო პარასკევს ინტერაქტიული  გადაცემა  ქართულ და აფხაზურ თემატიკაზე. განსაკუთრებით აღსანიშნავიას ის, რომ აღნიშნული გადაცემისთვის  აფხაზი პარტნიორები (სოხუმის რადიო “სომა”) წინასწარ შეთანხმებულ თემაზე აკეთებენ და გვიგზავნიან აუდიო რეპორტაჟებს და მულტიმედია მასალას (ფოტორეპორტაჟები მიმდინარე მოვლენებზე აფხაზეთში).

 

ინფორმაციული მოქალაქე ევროპული მომავლისთვის

მიმდინარე, პროექტები

 

“საარსებო წყაროების მხარდაჭერა საქართველოში იძულებით გადაადგილებული და ადგილობრივი მოსახლეობის დასაქმებისა და მეწარმეობის ხელშეწყობის მიზნით”

დონორი: ევროკავშირი

პროექტის ხანგრძლივობა: 1 იანვარი, 2015 – 30 სექტემბერი, 2016

პრექტის მიზანი: პროექტის მთავარი ამოცანაა საქართველოში იძულებით გადაადგილებული  და ადგილობრივი მოსახლეობის სიღარიბის დაძლევის მხარდაჭერა სოციალურ-ეკონომიკური ინტეგრაციისა და ეკონომიკური განვითარების პროცესში ჩართულობის გზით.

კონკრეტულად კი, პროექტი მიზნად ისახავს სამეგრელოსა და შიდა ქართლში დევნილი და ადგილობრვი მოსახლეობის გრძელვადიანი საარსებო წყაროს შესაძლებლობების მხარდაჭერას  პროფესიული განვითარებისა და დასაქმების ხელმისაწვდომობის გზით; ასევე სოციალურ-ეკონომიკური ინტეგრაციის ხელშემწყობი მიდგომების შემუშავებას ხელისუფლებასა და სამოქალაქო საზოგადოებასთან მჭიდრო თანამშრომლობით

განმხორციელებელი ორგანიზაციები (ორგანიზაციათა კონსორციუმი):

აპლიკანტი/ლიდერი ორგანიზაცია:

        მოძრაობა შიმშილის  წინააღმდეგ(ACF Spain)

პარტნიორები:

 • ასოციაცია “ათინათი”
 • სამხარეო განვითარება მომავალი საქართველოსთვის (RDFG)
 • განათლება დემოკრატიისათვის (EfD)
 • საზოგადოებრივი პროგრამების ფონდი/სამართლებლივი დახმარება საქართველო (SPF/LAG)
 • World Vision Georgia (ქვეგრანტიორი)

 

პროექტით გათვალისწინებული ღონისძიებები:

 1. ბიზნეს-ტრენინგები;
 2. სამუშაოს მაძიებელთა ტრენინგები
 3. ტრენინგის წამრატებული მონაწილეების მხარდაჭერა მათთვის მცირე ბიზნეს-გრანტების გაცემის ან ხელსაწყოების შეძენის გზით;
 4. სათემო ინიციატივების მხარდაჭერა (მცირე გრანტების სახით)
 5. სტაჟირება
 6. „შრომის ბაზარი“ (დამსაქმებლების მიერ არსებული ვაკანსიების გამოფენა, სადაც მოწვეული იქნებიან სამუშაოს მაძიებლები)
 7. პროექტის შესახებ ფილმის გადაღება
 8. დასაქმების პროგრამა ესპანური მოდელი მიხედვით
 

„სექსუალური და გენდერული ძალადობის პრევენცია და რედუქცია“

დონორი: გაეროს ლტოლვილთა უმაღლესი კომისარი (UNHCR)

პროექტის ხანგრძლივობა: 12 თვე (იანვარი 1, 2016 – დეკემბერი 31, 2016)

პროექტის მიზანი: ძალადობის პრევენციისა და შემცირების ხელშეწყობა და ძალადობის მსხვრეპლთა დახმარება

პროექტით გათვალისწინებული ღონისძიებები:

 1. კრიზისული ცენტრი ძალადობის მსხვერპლთათვის, სადაც მათ გაეწევათ უფასო ფსიქოლოგიური, იურიდიული და სამედიცინო კონსულტაციები;
 2. საინფორმაციო შეხვედრების ჩატარება ძალადობის საკითხებზე დევნილთა კომპაქტურ დასახლებებში;
 3. ფსიქოლოგიური კონსულტაციები;
 4. სოციალური რეკლამები;
 5. ტრენინგები მამაკაცებისათვის მეთოდოლოგიის „მამაკაცური საუბრების“ გამოყენებით;
 6. შეხვედრები მოწვეულ სტუმრებთან (ფსიქოლოგი, ექიმი, მოძღვარი და იურისტი) ადრეული ქორწინების თემაზე X-XII კლასის მოსწავლეებისათვის;

7. საკოორდინაციო შეხვედრები ძალადობის თემაზე.

 

ტოლერანტობის, სამოქალაქო ცნობიერებისა და ინტეგრაციის მხარდაჭერის პროგრამა

‘ტოლერანტობის, სამოქალაქო ცნობიერებისა და ინტეგრაციის მხარდაჭერის პროგრამა’ არის აშშ-ის საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს (USAID) მიერ დაფინანსებული პროგრამა, რომელსაც ახორციელებს საქართველოს გაეროს ასოციაცია (UNAG).

პროექტი მოიცავს სხვადასხვა ღონისძიებებს ეროვნული ინტეგრაციის გასაძლიერებლად საქართველოში. კერძოდ, არასამთავრობო ორგანიზაციების ბაზაზე ახალგაზრდული სამოქალაქო ცენტრების ფუნქციონირებას; არასამთავრობო ორგანიზაციების გაძლიერებას სამოქალაქო ჩართულობისა და მრავალფეროვნების მართვის მიმართულებებით; სხვადასხვა რეგიონების ახალგაზრდებს შორის ურთიერთობისა და თანამშრომლობის ხელშეწყობის მიზნით საგანმანათლებლო, გაცვლითი და სხვა პროგრამების განხორციელებას; საზოგადოებრივი ცნობიერების ამაღლებისა და ეროვნული დისკუსიის წახალისების მიზნით რეგიონალური და ნაციონალური მედია რესურსების გამოყენებას.

 

პროგრამა გრძელდება: 2020 წლის ივნისის ჩათვლით.

პროგრამის ახალგაზრდული კომპონენტი

პირდაპირი ბენეფიციარების ასაკობრივი ჯგუფი: 18-25 წელი (შესაძლებელია უფრო პატარა ასაკის ახალგაზრდების ჩართვა არაპირდაპირ ბენეფიციარებად).

ახალგაზრდული კომპონენტი მოიცავს სხვადასხვა ღონისძიებას, მათ შორის:

 • ახალგაზრდული ცენტრების მუშაობის განახლებას
 • მიკრო-გრანტების გაცემას ახალგაზრდებზე
 • ადგილობრივ სამოქალაქო აქტივიზმს ახალგაზრდების მიერ
 • ადვოკატირებას და ადგილობრივი საჭიროებების მოგვარებას
 • ყოველწლიურ შეხვედრას/კონფერენციას
 • რეგიონალურ გაცვლით პროგრამებს
 • შტაჟირების შესაძლებლობებს
 • საორიენტაციო ტრენინგებს დასაქმებისთვის
 • თანამშრომლობას კერძო სექტორთან და აკადემიასთან
 • ტრენინგებს, სემინარებს
 • სიმულაციურ თამაშებს

ახალგაზრდულ კამპანიებს.

 

ზომების გატარება იძულებით გადაადგილებულ პირთა თემების სოციალურ-ეკონომიკური ინტეგრაციისათვის“

ასოციაცია „ათინათი“ 2015 წლის ივლისიდან ახორციელებს პროექტს „ზომების გატარება იძულებით გადაადგილებულ პირთა თემების სოციალურ-ეკონომიკური ინტეგრაციისათვის“   მუნიციპალური განვითარების ფონდისა და გერმანიის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკის (KfW) ფინანსური მხარდაჭერით. პროექტის პარტნიორია ორგანიზაცია GOPA Consultants.

პროექტის ხანგრძივობაა 8 თვე და იგი მიზნად ისახავს დევნილების სოციალურ-ეკონომიკური ინტეგრაციის ხელშეწყობას

პროექტის ბენეფიციარებს წარმოადგენენ გერმანული ბანკის მირე აშენებული ან რეაბილიტირებული დევნილთა განსახლების შემდეგი ობიექტები:

 • ზუგდიდის დევნილთა დასახლება (ლაღიძის ქ. # 4)
 • ფოთის დევნილთა დასხლება (მშვიდობის ქ.#12)
 • ქუთაისის დევნილთა დასახლება (ჭავჭავაძის ქ.#58)
 • წყალტუბოს დევნილთა დასახლება (9 აპრილის ქუჩა)

ოთხივე ლოკაციაში 2015 წლის ოქტომბერი დარეგიშისტრირდა 3 არასამთავრობო ორგანიზაცია:  კავშირი ,,ერთსულოვნება“ (ზუგდიდში), კავშირი ,,სხივი 2015“ (ფოთში) და ,,თანადგომა მომავალი წარმატებისთვის“ (წყალტუბოში), ხოლო 2015 წლის 13 ოქტომბერს დარეგისტრირდა ,,ინტერ ჯგუფი“ (ქუთაისში).

ამ არასამთავრობო ორგანიზაციებს ზუგდიდში, ფოთში და ქუთაისში აუშენდათ ოფისები და გადაეცათ შესაბამისი ავეჯი და კომპიუტერული ტექნიკა. მათთვის შეძენილ იქნა საკანცელარიო და საოფისე ნივთები.

ოთხივე ორგანიზაციაში ჯამში დასაქმებულია 24 დევნილი, სხვადასხვა პოზიციაზე. მათ სისტემატიურად უტარდებათ  ტრენინგები სხვადასხვა თემაზე. ასევე მიმდინარეობს მათი გადამზადება საჭიროებების მიხედვით შესაბამის კოლეჯებში და ორგანიზაციებში. ორგანიზაციები გეგმავენ და ორგანიზებას უწევენ სხვადასხვა სახის საჭიროებებს საკუთარ თემში, ატარებენ აქციებს, თანამშრომლობენ დასახლებაში მომუშავე სხვა ორგანიზაციებთან.

 

ქალების გაძლიერება დევნილი თემისადგილობრივ საზოგადოებაში ინტეგრაციაში მათი ჩართულობის მხარდასაჭერად

დონორი: კანადის მთავრობა

პროექტის ხანგრძლივობა: 2 დეკემბერი, 2015 – 26 თებერვალი, 2016

პრექტის მიზანი: დევნილი თემის ადგილობრი მოსახლეობაში ინტეგრაციის ხელშეწყობა ქალები გაძლიერებისა და მათი აქტიური ჩართუობის გზით.

პროექტით გათვალისწინებული ღონისძიებები:

 1. ტრენინგები დევნილი და ადგილობრივი ქალებისათვის;
 2. დებატ-კლუბის „ჩვენ – ქალები და მამაკაცები“ შეხვედრები
 3. ქალთა სამოქალაქო ფორუმი
 4. სათემო ინიციატივების მხარდაჭერა (მცირე გრანტების სახით)
 5. ადვოკატირება

 

 

 

 

განხორციელებული პროექტები


 

 

 

donorbudgetGoals and ObjectivsYaers
1.Open Society Georgia Foundation (OSGF)$14 000

 

 

“Improving the level of English Language Learning in Zugdidi”1995

 

 

2.The United Nations Children’s Fund (UNICEF)$ 4500

 

 

“Psycho-social week-end school for IDP children”

 

The goal of the project was psychological assistant of IDP children and youth, through different activities as a puppet- making, art, drama, music and psychological games.

1996-1997

 

 

3.The United Nations Children’s Fund (UNICEF)$ 5000

 

 

“Psycho-social week-end school for IDP children”

 

The goal of the project was psychological assistant of IDP children and youth, through different activities as a puppet- making, art, drama, music and psychological games.

1997-1998

 

 

 4.United Nations High Commissioner for Refugees

 

(UNHCR)

$50 000

 

 

 “Supplying Zugdidi secondary schools by school furniture”1998

 

 

 5.United Methodist Committee on Relief (UMCOR)/USAID

 

 

$120 000

 

 

“Zugdidi Youth House”. The goal of the project was: To provide vulnerable youth with sustained opportunities for personal growth and psychosocial rehabilitation.1999-2001

 

 

6.Counterpart International

 

 

$ 60 000

 

 

“Community Development”.

 

To organize Community participatory assessment in 5 communities of Samegrelo region; Implementation of agricultural projects.

1999

 

 

7.United Methodist Committee on Relief (UMCOR)/USAID

 

 

$ 50 000

 

 

“Zugdidi Youth House” /extension/. The goal of the project was to provide vulnerable youth with sustained opportunities for personal growth and psychosocial rehabilitation.2001-2003

 

 

8.WAR CHILD/Netherlands

 

 

$ 26 000

 

 

“Psychological Rehabilitation of war traumatized children”.

 

To organize psychological rehabilitation workshops for IDP children in IDP collective centers, use of art in psychological assistance.

2001-2002

 

 

9.International Research and Exchange IREX

 

 

$ 4000

 

 

“Internet at the fireplace”.

 

To provide all interested people with free Internet access.

2002-2003

 

 

10.Academy of Educational Development (AED) /USAID

 

 

$14 000

 

 

“Young Leaders Development”

To create free youth clubs for IDP youth aimed at providing additional education activities for their personal growth.

1999

 

 

11.Academy of Educational Development (AED) /USAID

 

 

$23 000

 

 

“Young Leaders Development”

To create free youth clubs for IDP youth, aimed at providing additional education activities for their personal growth.

2002-2003

 

 

12.United Methodist Committee on Relief (UMCOR)/USAID

 

 

$ 52 000

 

 

“Community Agriculture Development”.

 

Implementing of Agricultural projects in 6 villages of Samegrelo region, establishment of CBOs in each village.

1999-2000

 

 

13.United Methodist Committee on Relief (UMCOR)/USAID

 

 

$ 21 000

 

 

“Youth Based Agricultural Clubs”.

 

To establish Youth Agricultural Clubs in 6 villages of western Georgia. To promote awareness of environmentally sound agricultural practices on the part of rural youth and increase their ability to undertake related practical activities.

2001-2002

 

 

14National Endowments for Democracy (NED)$16 761

 

 

“NGO Incubator”.

 

To assist NGO sector development in Samegrelo region. To organize trainings and consultations for NGO members and initiative groups.

2002-2003

 

 

15Norwegian Refugee Council (NRC)$ 12 000

 

 

“Information Awareness for Rights’ Defense”.

 

To organize legal consultations for IDPs.

2002

 

 

16Georgian Ministry of Labor, Healthcare and Social Security

 

 

$2500“State Program for temporary and permanent employment of unemployed people”.

 

To organize business consultations for unemployed people.

2002

 

 

17CARE International

 

 

$28756

 

 

 “Agrarian Youth Clubs”

 

To create youth clubs in 8 villages of Samegrelo region, organize trainings and practical workshops for this youth.

 

 

2003 – 2004

 

18Norwegian Refugee Council (NRC)

 

 

$8422

 

 

“Information, consultation and legal aid”.

 

To organize legal consultations for IDPs.

 

 

2003

 

19WAR CHILD/Netherlands

 

 

 

$36 866

 

 

“Peace begins with me…”.

 

To organize psychological rehabilitation workshops and peace building trainings for IDP children and youth.

2003-2004

 

 

20Conciliation Resources

 

 

$35 000

 

 

 “The Bridges”

 

To organize radio broadcasting programs promoting awareness of IDP in their right through Radio ATINATI

 

 

2002-2003

 

21Open Society Georgia Foundation (OSGF)

 

 

$ 5000

 

 

“Elections and Society”

 

To increase information awareness of community through the radio about parliamentary election issues and to assist to active involvement of community in election process.

2003

 

 

22National Endowments for Democracy (NED)

 

 

$17 000

 

 

“NGOs Club”

 

To assist NGO sector development in Samegrelo region.

To organize individual and group consultation about NGO Sector related issues, to organize trainings and free Internet service for NGO representatives, to issue newsletter and organize radio program about Samegrelo region NGO Sector and radio-talk shows. To issue updated catalogue of NGOs acting in Zugdidi and Samegrelo region were issued.

2004-2005

 

 

23.United Nation Development Program (UNDP)

 

 

$ 13 336

 

 

“Bridges 2”

 

It was aimed at increasing access of both IDP and local community of Samegrelo region to information.

300 radio-receivers with solar modules were distributed in 30 villages of Zugdidi district.

2004

 

 

24.National Endowments for Democracy (NED)

 

 

$19 000

 

 

“NGOs Club 2”

 

To assist NGO sector development in Samegrelo region.

To organize individual and group consultation about NGO Sector related issues, to organize trainings and free Internet service for NGO representatives, to issue newsletter and organize radio program about Samegrelo region NGO Sector and radio-talk shows. To issue updated catalogue of NGOs acting in Zugdidi and Samegrelo region were issued.

2005-2006

 

 

25.WAR CHILD/Netherlands

 

 

 

 

$37 507

 

“Peace begins with me..2.”.

 

To organize psychological rehabilitation workshops and peace building trainings for IDP children and youth.

2004-2005

 

 

26.United Methodist Committee on Relief (UMCOR)/USAID

 

 

$5 000

 

 

“Integrated Peace Education for Secondary Schools in Georgia and Abkhazia”

 

The project’s aim was to assist to conciliation and agreement process among different ethnic groups.

To assist to involvement of Georgian and Abkhaz people in peace building process.

2004

 

 

27.UNOMIG

 

 

$9 000

 

 

“Stable Income”

 

To assist and improve economical conditions of socially insecure IDPs by means of providing them with jobs in the stable enterprises started by them.

2004-2005

 

 

28.UNOMIG

 

 

$9 000

 

 

“Self-realization”

 

To organize trainings for IDPs from Abkhazia settled in Zugdidi area, increase their information awareness in small industry and development of related practical skills in order to sustain them to develop and implement micro projects based on their ideas.

2004-2005

 

 

29.Norwegian Refugee Council (NRC)

 

 

 

 

$8 484

 

“Children – Our Future”

 

The project Goal: to increase information awareness of youth in human rights and to develop creative capacity of children through drama elements.

2004

 

 

30United Methodist Committee on Relief (UMCOR)/USAID

 

 

$ 5000

 

 

“Healthy Style Life”

 

To increase information awareness of Samegrelo region’s population on drugs and different inflectional diseases (aids, hepatitis and venereal diseases), to introduce and promote healthy life style to IDP and local youth of Zugdidi;

2004-2005

 

 

31.WAR CHILD/Netherlands

 

 

$50 000

 

 

“Peace begins with me..2.”.

 

To organize psychological rehabilitation workshops and peace building trainings for IDP children and youth for their psychological assistant.

2005

 

 

32.ACCELS

 

 

$ 5000

 

 

“Youth our Future”

 

To increase information awareness of Samegrelo region’s population on drugs and different inflectional diseases (aids, hepatitis and venereal diseases), to introduce and promote healthy life style to IDP and local youth of Zugdidi;

2005

 

 

33.Open Society Georgia Foundation (OSGF)

 

 

$ 5000

 

 

“Harm Reduction”

 

Sustain prevention HIV/AIDS, hepatitis and other dangerous communicable diseases in drug-addicted people inhabited in Zugdidi, providing them with related information thereby promote healthy life style.

2005-2006

 

 

34.OSCE

 

 

$ 6000“Equality”

 

Organize trainings in Human Rights for 40 teachers from Zugdidi and Zugdidi villages.

2005

 

 

35.WAR CHILD/Netherlands

 

 

$ 50 000

 

 

“Peace begins with me…”.

 

To organize psychological rehabilitation workshops and peace building trainings for IDP children and youth, interactive learning trainings for teachers.

2006-2007

 

 

36.OSCE

 

 

$10 000

 

 

“Equality 2”

 

Organize trainings in Human Right Education for 80 teachers from Samegrelo Region.

2006

 

 

37.PRI

 

 

$ 4000

 

 

“Re-socialization of Probationers”

 

The goal of the project was re-socialization of probationers and their integration in society. It was selected 20 people out of 185 probatianaries being on registration in probationary bureau of Samegrelo and Upper Svaneti region. They attended computer classes for three month. It was also conducted small business and personal development trainings.

2006

 

 

38.United Nation Development Program (UNDP)

 

 

$29 000

 

 

“Agrarian Youth Clubs”

 

To create youth clubs in 8 villages of Zugdidi, organize trainings and practical workshops for this youth.

2006-2007

 

 

39.National Endowments for Democracy (NED)$19 000“We Build Civil Society”

 

The goal of the project was: A democratic, civil society brought about by increasing citizen’s information awareness and activating their position of citizenship.

2006-2007

 

 

40.Conciliation Recourses$ 7000“Increasing political influence of Internally Displaced People (IDP)”February 2007

 

August 2008

41.United Nations High Commissioner for Refugees

 

(UNHCR)

 

$14 650“Increasing Internally Displaced People (IDP) integration through teachers’ training and psycho-social support, Zugdidi, Georgia”.

 

Project goal was:

a) providing opportunities for IDP teachers’ to improve their qualifications and

(b) providing psychological support to IDP youth and their parents.

May-December

 

2007

 

42.The United Nations Children’s Fund (UNICEF)$43 900“Together for Healthy Future”

 

To increase awareness of local and IDP population, in particular local and IDP children, youth and women on Avian Flu living in 8 regions of Georgia (Samegrelo, Poti, Guria, Ajara, Samtskhe-Javakheti, Kvemo Kartli, Shida Kartli, Kakheti).

May-August

 

2007

43.National Endowments for Democracy (NED)

 

 

$24 240“Leaders of Future”. Project goal was: To raise competence of Georgian young people and support their development as active citizens.July 2007- June 2008
44.United Nations High Commissioner for Refugees

 

(UNHCR)

 

$52 000“Increasing Internally Displaced People (IDP) integration through teachers’ training and psycho-social support, Zugdidi, Georgia.”

 

Project goal was:

a) Providing opportunities for IDP teachers’ to improve their qualifications and

(b) Providing psychological support to IDP youth and their parents.

January December

 

2008

45.AIFES$ 15 000“Vote for your Future”

 

Project goal was informational awareness about elections and activization of Samegrelo population

January-

 

April 2008

46.United Nations High Commissioner for Refugees

 

(UNHCR)

 

31 646 GELPrevention and reduction to sexual and gender-based violence in Zugdidi

 

The objectives of the present project were:

1. Raise awareness on SGBV by conducting a survey on the scope, exposure to and consequences of the SGBV among the population of concern as well as Government and local authorities’ structures in Zugdidi;

2.  Establish a “Women’s centre” as a place that will offer information, training, vocational activities and an information line to survivors of SGBV in Zugdidi;

3.  Enhance the networking activities of other NGOs working on the implementation of this project in the other areas of Georgia.

April – December 2008
47.US Embassy, Press Now, War Child/Netherlands Reconstruction of Radio ATINATI2008 August-September
48National Endowments for Democracy (NED)

 

 

32 195 $Inret-sectoral cooperation for Democracy

 

Project goal is:

A democratic, civil society brought about by the work of a stable and transparent NGO community.

2008-2009
49.United Nations High Commissioner for Refugees

 

(UNHCR)

 

72 606 GEL“Increasing Internally Displaced People (IDP) integration through teachers’ training and psycho-social support, Zugdidi, Georgia.”

 

Project goal is:

a) Providing opportunities for IDP teachers’ to improve their qualifications and

(b) Providing psychological support to IDP youth and their parents.

January – December

 

2009

50.United Nations High Commissioner for Refugees

 

(UNHCR)

37284 GELPrevention and reduction to sexual and gender-based violence in Zugdidi (extension)

 

 

August – December

 

2009

51.United Nations High Commissioner for Refugees

 

(UNHCR)

19 542 GELPrevention and reduction to sexual and gender-based violence in Kutaisi

 

 

October – December

 

2009

52.United Nations High Commissioner for Refugees

 

(UNHCR)

66 015

 

GEL

Prevention and reduction to sexual and gender-based violence in Zugdidi (extension)

 

 

January December 2010
53.United Nations High Commissioner for Refugees

 

(UNHCR)

 

129 224

 

GEL

“Increasing Internally Displaced People (IDP) integration through teachers’ training and psycho-social support, Zugdidi, Georgia.”

 

Project goal is:

a) Providing opportunities for IDP teachers’ to improve their qualifications and

(b) Providing psychological support to IDP youth and their parents.

January December 2010
54.Conciliation Recourses/ European Commission19 000 Euros“Let’s talk”

 

Project goal:

Trust building between Georgian and Abkhazian societies.

Project activity:

To organize joint radio program together with Abkhazian colleagues about problematic issues in our societies.

September 2009

 

January

2010

55.Save the Children Netherlands/European Commission284 479

 

Euros

Community Centers for Conflict Affected Communities in Georgia (CCs)

 

Overall objective: to promote participatory and integrated local socio-economic development of IDPs in Georgia in Kvemo Kartli (Gardabani), Samegrelo (Zugdidi and Poti), Abkhazia (Gali) and Imereti (Tskaltubo).

Specific objectives:

– To promote public dialogue and enhanced availability of and access to cooperative mechanisms between IDPs and non-displaced stakeholders; To build capacity of local authorities and non-state stakeholders;

– To improve quality of current access of IDPs to information, services and assistance;

– Increased awareness and demand capacities of IDP communities for self-reliance, organizational and civil society strengthening of IDPs; Enhanced advocacy and policy environment regarding IDP issues.

Main activities :

 

 • Establishment of community centers ;
 • Creation of community development groups;
 • Training of local authorities ;
 • Community mobilization and social support;
 • Implementation of Community projects ;
 • To organise cultural/leisure activities ;
 • Promotion the use of modern technologies ;
 • Establishment of local IDP networks and NGOs, Public awareness and information dissemination activities.
September 2009- February 2011
56.Project Harmony International/USAID27 210 $

 

 

“Applied Civic Education and Teacher Training (ACETT) program for Georgia”

 

The goal of the program is to improve the quality of civil education school program and support youth to increase their awareness and make them more active in building of democratic society.

 

01.06.2011 30.07.2012
57.National Endowments for Democracy (NED)

 

 

35 150 $“Inter-Sectoral Cooperation for Democracy 2”

 

Project goal is:

A democratic, civil society brought about by the work of a stable and transparent NGO community.

01.07. 2010

 

30.06.2011

58.United Nations High Commissioner for Refugees

 

(UNHCR)

 

147 980 GEL“Provision of Income Generation Opportunities and Psychological Assistance to IDPs in Zugdidi“;

 

Project i_n_c_l_u_d_e_d the following components:

·         Providing opportunities for IDPs to improve their qualifications

·         Providing income generation activities for IDP women

·         Providing psychological assistance for IDP population

 

01.01.2011

 

31.12.2011

59.United Nations High Commissioner for Refugees

 

(UNHCR)

76 337 GEL“Prevention and reduction to sexual and gender-based violence in Zugdidi” (extension)

 

 

01.01.2011

 

31.12.2011

60.Open Society Georgia Foundation9829 $“Together for the best Future”

 

Increasing of civic awareness of youth and forming them as active members of the society in Samegrelo region

01.06.2011

 

31.12.2011

61.The Heinrich Boell Foundation

 

 

7776 Euros“Raising public awareness trough the radio program within the project: Addressing Hate Speech in regions of Georgia: A Litmus Test for Human Rights and Social Tolerance”01.04.2011, 31.09.2012

 

 

62.East-West Management Institute33 560 $“Policy, Advocacy and civil society development in Georgia (G-PAC).”01.09.2011

 

01.09. 2012

63.United Nation Development Program (UNDP)

 

 

16 200 $“Human  safety and Social integration”

 

Organizing Radio program “Dialogues about our rights”;

01.03.2011

 

01.03.2012

64.United Nations High Commissioner for Refugees

 

(UNHCR)

 

56589

 

GEL

“Prevention and reduction to sexual and gender-based violence in Zugdidi” (extension)

 

 

01.01.2012

 

31.12.2012

65.United Nations High Commissioner for Refugees

 

(UNHCR)

 

105 355 GEL“Provision of Income Generation Opportunities and Psychological Assistance to IDPs in Zugdidi“;

 

Project i_n_c_l_u_d_e_d the following components:

·         Providing opportunities for IDPs to improve their qualifications

·         Providing income generation activities for IDP women

·         Providing psychological assistance for IDP population

01.01.2012

 

31.12.2012

66.Open Society Georgia Foundation (OSGF)24 496 $„Everywhere is Your house in Georgia“;

 

Goal of the project is assistance of Integration of IDP youth in local society;

01.06.2012

 

31.03.2013

67.United Nations High Commissioner for Refugees

 

(UNHCR)

46564 GEL“Prevention and reduction to sexual and gender-based violence in Zugdidi” (extension)

 

 

01.01.2013

 

31.12.2013

68.United Nations Association of Georgia (UNAG)/USAID15 000$“Improvement of National Integration in Georgia” /ANI/

 

The goal of the project is:

Increase civil responsibility and improve relationships between youth of various regions and ethnic groups;

Kindle sense of common ownership on diverse but common cultural inheritance of Georgia;

Improve Georgian policy and practice towards national integration;

01.07.2012-01.09.2012
69.United Nations Association of Georgia (UNAG)/USAID16450 $“Improvement of National Integration in Georgia” /ANI/

 

The goal of the project is:

Increase civil responsibility and improve relationships between youth of various regions and ethnic groups;

Kindle sense of common ownership on diverse but common cultural inheritance of Georgia; (extension)

Improve Georgian policy and practice towards national integration;

01.09.2012-

 

01.09.2013

70.Project Harmony (PH) International/USAID75650 $“Applied Civic Education and Teacher Training (ACETT) program for Georgia”

 

The goal of the program is to improve the quality of civil education school program and support youth to increase their awareness and make them more active in building of democratic society.

01.06.2012 30.07.2013
71.Summer Civic school$3900Project goal: To increase civic awareness, learn  critical thinking, rights and responsibilities and raise financial literacy among students.

 

Project objectives:

 • Raise informational level about democratic values and civic education issues.
 • Development of active citizenship skills and growth of students’ participation in community life.
June-July 2013

 

 

 

 

 

71.The United Nations Children’s Fund UNICEF/USAID$166 931“Youth Participation and Development”

 

Overall objective

Enhance social integration of young people in conflict affected areas through the promotion of confidence building and engagement among young people affected by the conflict.

Specific objective

Foster an increasingly stable, integrated, and healthy society by targeting young people in the conflict affected areas of Georgia, supporting their skills development, civic engagement and participation.

20.05.2013-

 

20.02.2014

72.United Nation Development Program (UNDP)$ 48 840“Empowering women for changes”

 

Women’s Initiative groups were created in 12 municipalities villages of Samegrelo region. Active female representatives of the communities were trained on gender, CPA, business and project design issues and were encouraged to work on revealing local problems. After that they represented these problems to the local authorities and many of them were solved by them. Besides all initiative groups were given the opportunity to submit community projects and best ones will be selected and g_r_a_n_t_ed.

15.02.2013  30.11.2014

 

 

73Eurasia Partnership Foundation73603 GEL“Involvement of Society for Democratic  Self-Government”;

 

 

1.07. 2013  31.12. 2013
 Eurasia Partnership Foundation 26505 GEL“Involvement of Society for Democratic  Self-Government”; (extension)

 

 

15.02.2013

 

15.06.2014

74.Eurasia Partnership Foundation15821 GELg_r_a_n_t_ for organizational Development30.01.2014

 

30.04.2014

75.United Nations High Commissioner for Refugees

 

(UNHCR)

51991 GEL“Prevention and reduction to sexual and gender-based violence in Zugdidi” (extension)

 

 

01.01.2014

 

31.12.2014

76.The United Nations Children’s Fund (UNICEF)/USAID139936 $“Youth Participation and Development”

 

Overall objective

Enhance social integration of young people in conflict affected areas through the promotion of confidence building and engagement among young people affected by the conflict.

Specific objective

Foster an increasingly stable, integrated, and healthy society by targeting young people in the conflict affected areas of Georgia, supporting their skills development, civic engagement and participation.

01.03.2014 28.02.2015
77.Project Harmony (PH) International/USAID44520 $“Momavlis Taoba” – Future Generation Program;

 

 

The purpose of MT is to promote greater civic engagement of young people and enhance civil society’s role in promoting transparent and accountable governance at the national and local levels by expanding and institutionalizing secondary school civics education curricula and practical applications.

Program goal: The program goal is to promote youth civic participation and to enhance civic education curriculum.

01.09.2014

 

30.06.2015

78.United Nations High Commissioner for Refugees

 

(UNHCR)

50464 GEL“Prevention and reduction to sexual and gender-based violence in Zugdidi” (extension)

 

 

01.01.2015

 

31.12.2015

79.Canadian Embassy19985 CAD“Empowering of IDP Women’s participation for integration of IDPs in local society in Georgia

 

 

Project Objectives:

·         Support IDP integration in local society through improvement women’s (especially IDP women) competence (informational,  knowledge and skills) awareness and their involvement in social activities

·         Realizing their role in society by the women and increase their involvement in social activities and decision making processes;

·         After empowering of women to support their participation in democracy building process together with male representatives on equal level.

·         Create platform for equal participation of women together with men in building democracy in the country that i_n_c_l_u_d_e_s equal rights for any vulnerable groups and IDP among them.

01.11.2014

 

29.02.2015

80.European Union/ACF264494.95

 

Euro

“Livelihood Initiatives to Foster Employability and Entrepreneurship of IDPs and host populations in Georgia – “LIFE Georgia”

 

The Overall Objective of the action is to contribute to poverty reduction among conflict affected / displaced persons and their host communities in Georgia by facilitating their socioeconomic integration and inclusive participation in broader economic development processes.

The Specific Objective aims to increase opportunities for sustainable livelihoods of conflict affected / displaced persons and host communities in Samegrelo and Shida Kartli through support in access to employment, professional development and fostering inclusive and gender sensitive policies, in collaboration with duty bearers, service providers and civil society actors.

01.01.2015  30.09.2016
81.US Embassy90585 $“Caucasian Diversity”

 

Organizing Radio Programs.

01.07.2014 -01.07.2015
82.IREX24 000$“Tochki Soprikasnaveniya”

 

Organizing joint Radio Programs with Abkhazian partners

01.09.2015

 

01.09.2017

83.KFW/MDF
184 250 GEL
“Consulting Services for Implementation of accompanied measures for socio-economic integration of IDP communities”

 

The objective of accompanying measures is to assist the beneficiary communities in the socio-economic integration processes. Particularly, the accompanying measures are designed to support the new households to establish household associations (HA) as community based organizations and organize activities aimed to achieve multiple effects through the same like (i) develop a sense of community ownership, (ii) sustain investment by improving maintenance, (iii) create jobs,  (iv) create economic units capable to generate income.

Objectives: 

 • 4 Household associations are registered according to Georgian law (according to the legal status proposed by contracted Consultant);
 • Three (3) office/workshop are established and operated by HA (Kutaisi, Poti, Zugdidi);
 • Maintenance units are formed in each of the 4 selected locations (Tskaltubo, Kutaisi, Poti, Zugdidi) and operate as independent units with the capacity to generate income and ensuring the maintenance of the facilities where IDP communities are accommodated;
 • The building maintenance is ensured and the living environment of the IDPs is sustainably improved;
 • In total 3 offices and about 15 jobs are created and local offices of HAs are financed with start-up operation budgets for the period of Consultant’s contract assignment.

 

01.07.2015-

 

01.07. 2016

84.United Nations High Commissioner for Refugees

 

(UNHCR)

58 014 GEL“Prevention and reduction to sexual and gender-based violence in Zugdidi” (extension)

 

 

01.01.2016

 

31.12.2016

85.Canadian Embassy19 985 CAD“Empowering of IDP Women’s participation for integration of IDPs in local society in Georgia

 

Project Objectives:

·         Support IDP integration in local society through improvement women’s (especially IDP women) competence (informational,  knowledge and skills) awareness and their involvement in social activities

·         Realizing their role in society by the women and increase their involvement in social activities and decision making processes;

·         After empowering of women to support their participation in democracy building process together with male representatives on equal level.

Create platform for equal participation of women together with men in building democracy in the country that i_n_c_l_u_d_e_s equal rights for any vulnerable groups and IDP among them.

01.12.2015 – 01.03.2016
86.United Nations Association of Georgia (UNAG)/USAID12000 $PITA

 

Youth Center offers an innovative focus on the role of social and economic entrepreneurship in academic, activist, professional and business contexts.

PITA offers a wider variety of opportunities for tolerance and integration initiatives: a. Trainings and workshops on PITA social entrepreneurship, human rights, tolerance, gender equality, discrimination, inclusion, civic activism; b. local civic activism projects, promoting integration, tolerance and diversity; c. inter-regional volunteer exchange; etc.

01.08.2015

 

01.09.2020

87.United Nations Association of Georgia (UNAG)/USAID16 500$„Trust Building in South Caucasus“;

 

Goal of the Project is: To build trust and cooperation, enhance civil society and civil activism in South Caucasus;

 

01.04.2016

 

31.12.2016

88.KFW/MDF102 108 GEL“Consulting Services for Implementation of accompanied measures for socio-economic integration of IDP communities”

 

(extension)

01.05.2016

 

01.08.2016

89.Project Harmony (PH) International/USAID48 170$“Momavlis Taoba” – Future Generation Program;

 

 

The purpose of MT is to promote greater civic engagement of young people and enhance civil society’s role in promoting transparent and accountable governance at the national and local levels by expanding and institutionalizing secondary school civics education curricula and practical applications.

Program goal: The program goal is to promote youth civic participation and to enhance civic education curriculum.

01.07.2016

 

15.08.2017

 

90.The United Nations Children’s Fund UNICEF/USAID46 367$“Youth Participation and Development”

 

Overall objective

Enhance social integration of young people in conflict affected areas through the promotion of confidence building and engagement among young people affected by the conflict.

Specific objective

Foster an increasingly stable, integrated, and healthy society by targeting young people in the conflict affected areas of Georgia, supporting their skills development, civic engagement and participation.

15.12.2016- 15.07.2017
91.United Nation Development Program (UNDP)17 976$“Empowering women for changes”

 

Women’s Initiative groups were created in 12 municipalities villages of Samegrelo region. Active female representatives of the communities were trained on gender, CPA, business and project design issues and were encouraged to work on revealing local problems. After that they represented these problems to the local authorities and many of them were solved by them. Besides all initiative groups were given the opportunity to submit community projects and best ones will be selected and g_r_a_n_t_ed.

16.11.2016-16.11.2017

 


ღია საზოგადოება  – საქართველო (OSGF);

გაეროს მოხალისეები (UNV);  

გაეროს ბავშვთა ფონდი (UNICEF);

გაეროს ლტოლვილთა უმაღლესი კომისარი (UNHCR);

United Methodist Committee on Relief (UMCOR);

საერთაშორისო მაშველთა კომიტეტი (IRC);

WAR CHILD/Netherlands; Counterpart International;

International Research and Exchange IREX;

განათლების განვითარების აკადემია (AED);

ამერიკის შეერთებული შტატების საერთაშორისო განვითარების სააგენტო (USAID);

ეროვნული შემოწირულობა დემოკრატიისათვის (NED);  

CARE International; შერიგების რესურსები;

გაეროს განვითარების პროგრამა (UNDP);

გაეროს სადამკვირებლო მისია საქართველოში (UNOMIG);

ამერიკული საბჭოები ACCELS;

ევროპის უსაფრთხოებისა და თანამშრომლობის ორგანიზაცია (ეუთო);

International Foundation for Electoral System AIFES;

US Embassy; Press Now;

გადავარჩინოთ ბაშვები/ნიდერლანდები; ნორვეგიის ლტოლვილთა საბჭო (NRC);

ლტოლვილთა დანიის საბჭო (DRC);

სამოქალაქო აქტივობის ფონდი, პოლონეთი (FAO);

სამოქალაქო საზოგადოების ინსტიტუტი;

პროექტი ჰარმონია;

ჰეინრიხ ბიოლის ფონდი;

აღმოსავლეთ- დასავლეთ მართვის ინსტიტუტი;

საქართველოს გაეროს ასოციაცია (UNAG);

საქართველოს სტრატეგიული კვლევებისა და განვითარებისა ცენტრი;

ევრაზიის თანამშრომლობის ფონდი;

ფონდი განათლება დემოკრატიისათვის, პოლონეთი (FED);

ლუბლინის მოხალისეთა ცენტრი;

SALTO EECA; Angelus Silesius House;

Eco Vision;

რადიო თავისუფალი ევროპა- რადიო ლიბერთი. აფლატუნი – ბავშვთა საციალური და ფინანსური განათლების პროგრამა;

საქველმოქმედო ჰუმანიტარული ცენტრი – აფხაზეთი (CHCA),

სიქა – საგანმანათლებლო ინიციატივების ქართული ასოციაცია, მშვიდობის და განვითრების აკადემია (APD), სამართლებრივი დაცვის ინსტიტუტი;

ახალგაზრდული ორგანიზაცია დრონი, კონსულტაციებისა და ტრენინგების ცენტრი (CTC);

 

 

 

ღონისძიებები

                                                                                                                                                           

ასოციაცია “ათინათი”

საქართველო, ზუგდიდი, 2100, რუსთაველის 94

ტელეფონი 0 415 25 00 56

ფაქსი 0 415 25 00 54

ელ. ფოსტა office@atinati.org